O mnie 

Ponad 30 lat pracy w branży lotniczej.

Swoją karierę zawodową w lotnictwie rozpoczynałem w Agencji Ruchu Lotniczego - Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jako praktykant ruchu lotniczego, a następnie jako kontroler ruchu lotniczego.

W ciągu kolejnych lat pełniłem funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania służbami operacyjnymi, od kierownika centrum kontroli obszaru po dyrektora odpowiedzialnego za wszystkie cywilne służby ruchu lotniczego w Polsce.

Uczestniczyłem lub zarządzałem realizacją projektów o różnej skali złożoności i strategicznym znaczeniu dla instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w Polsce. Byłem m.in. kierownikiem projektu uruchomienia lotniskowego organu kontroli ruchu lotniczego (TWR) na nowotworzonym lotnisku Warszawa-Modlin, odpowiedzialnym za operacyjne wdrożenie nowego systemu kontroli ruchu lotniczego, koordynatorem oferty i menadżerem kontrybucji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Konsorcjum B4 do programu badawczo-innowacyjnego SESAR (Single European Sky ATM Research), kierownikiem programu SESAR 2020 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przebyta droga rozwoju zawodowego pozwoliła mi nabyć szerokie doświadczenie zarządcze w tej specyficznej branży, rozległą wiedzę o procesach ATM (Air Traffic Management) i ich wzajemnych powiązaniach, potrzebach poszczególnych interesariuszy systemu ATM oraz wpływie działań rozwojowych na skuteczność i efektywność operacyjną ATM.

Kompetencje

Doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami w środowisku ATM

Doświadczenie w koordynacji i zarządzaniu inicjatywami R&D w ATM

Doświadczenie we współpracy z różnymi interesariuszami procesów ATM

Doświadczenie we współpracy w międzynarodowym środowisku ATM

Znajomość zagadnień dotyczących innowacji w ATM, wpływu działań innowacyjnych na procesy ATM oraz ich skuteczność i efektywność

Doświadczenie w definiowaniu potrzeb rozwojowych uczestników procesów ATM

Doświadczenie w identyfikowaniu synergii między wielowarstwowymi działaniami rozwojowymi

Znajomość procesów ATM, ich wzajemnych powiązań i zależności oraz ról i potrzeb poszczególnych interesariuszy tych procesów

Znajomość aspektów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i czynnika ludzkiego w ATM

Znajomość zagadnień dotyczących utrzymania ciągłości działania procesów i świadczenia usług ATM

B2B CM

 

B2B CM Krzysztof Kalaman   

NIP 1130961052   

Regon 365163498   

Numer konta: PL25 1050 1924 1000 0097 3608 0863